Polski kodeks stratygraficzny

Z inicjatywy Komitetu Nauk Geologicznych PAN przygotowano

nową wersję polskiego kodeksu stratygraficznego
W trakcie prac w szczególności uwzględniono:

     Dyskusji nad obydwoma problemami poświęcona była sesja robocza, która odbyła się w Warszawie jesienią 2001 r. Z końcem 2003 r. KNG powołał komisję do opracowania polskiego kodeksu stratygraficznego w składzie: Grzegorz Racki (przewodniczący), Marek Narkiewicz, Paweł Karnkowski, Tomasz Wrzołek. Punkt wyjścia do szczegółowego opracowania stanowił polski dokument z 1975 r., ale skorzystano też z innych kodeksów narodowych. W sumie, z kodeksu międzynarodowego przejęto nową kategorię jednostek – magnetostratygrafię. Gros opracowania stanowią zrewidowane zasady litostratygrafii, ale dokonywano tylko zmian uznanych za niezbędne. Przedstawiono też syntetyczny zarys pozostałych kategorii stratygrafii, a w formie appendixu – z uwagi na nieformalny charakter – allostratygrafii. Załączona robocza wersja przewodnika do stratygrafii "stosowanej" stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad tą ważną problematyką. a niniejsza strona internetowa ma służyć właśnie wymianie poglądów na tematy kodyfikowania zasad stratygrafii. Szczególnie pożądane są wypowiedzi dotyczące zakresu uwzględnienia – dostosowanej do realiów polskiego zapisu geologicznego – metodyki i terminologii innych rodzajów współczesnej stratygrafii, w szczególności stratygrafii sekwencji, cyklostratygrafii, stratygrafii zdarzeń (event stratigraphy) czy chemostratygrafii.

Jako tło merytoryczne do szczegółowej dyskusji zamieszczono odpowiednie fragmenty polskiego kodeksu z 1976 r. i kodeksu międzynarodowego z 1995 r.

Z upoważnienia Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Grzegorz Racki